Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ukazatel zavlažení klimatický
koeficient zavlažení klim. charakteristika bilance půdní vody krajiny v měřitelných jednotkách. Je vypočítána podle vzorce
kde K je u. z. k. VP potenciální výpar a R značí úhrn srážek za urč. období (měsíc, roč. období, rok). Kladné hodnoty tohoto indexu znamenají nedostatek, záporné hodnoty přebytek vláhy. U. z. k. vypočtený za období od června do srpna byl použit v agroklimatologické rajonizaci ČSFR (1975) za hlavní kritérium vláhových podmínek. Tento ukazatel navrhl M. I. Budyko, V. t. vlhkost efektivní
  0000
podpořila:
spolupracují: