Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

útlum elektromagnetických vln
syn. útlum radiovln – zeslabení radiovln při průchodu atmosférou způsobené jednak pohlcováním neboli absorpcí záření atm. plyny (vodní párou, kyslíkem), jednak absorpcí a rozptylem na vodních kapkách či ledových částicích v oblacích, mlze a ve srážkách. Útlum se obvykle vyjadřuje v decibelech na km vzdálenosti (dB.km–1). Zeslabení radiovln atm. plyny je u vlnových délek větších než 2 cm malé a při měření radary na menší vzdálenosti se zanedbává. Útlum způsobený oblaky a srážkami závisí na velikosti a skupenství částic, ze kterých je složen meteorologický cíl. Koeficient útlumu obecně klesá se vzrůstající vlnovou délkou. Viz též šíření elektromagnetického vlnění v atmosféře.
angl: attenuation of electromagnetic waves (of radio waves); slov: útlm elektromagnetických vĺn; něm: Dämpfung von elektromagnetischen Wellen (Radiowellen) f; rus: затухание электромагнитных волн (радиоволн)  1993-a3
podpořila:
spolupracují: