Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr konvekční
jedna ze složek ageostrofického větru. Vektor rychlosti konvekčního větru vko je v z-systému dán vztahem:
vko=gvz λ2THT,
kde g značí velikost tíhového zrychlení, vz vertikální rychlost, λ Coriolisův parametr, T teplotu vzduchu a H horiz. gradient. Z uvedeného vzorce vyplývá, že konvekční vítr směřuje ve směru největšího horiz. vzrůstu (poklesu) teploty vzduchu, jestliže vert. rychlost v z-systému je záporná (kladná). V p-systému lze konvekční vítr vyjádřit ve tvaru
vko=ωα λ2TpT,
v němž α znamená měrný objem vzduchu, ω vertikální rychlost v p-systému a p izobarický gradient.
angl: convection wind; slov: konvekčný vietor  1993-a1
podpořila:
spolupracují: