Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlhkost vzduchu relativní
syn. vlhkost vzduchu poměrná – charakteristika vlhkosti vzduchu měřená na met. stanicích, která vyjadřuje stupeň nasycení vzduchu vodní párou. Je definována jako poměr skutečné hustoty vodní páry ρv a hustoty vodní páry ρvs ve vzduchu nasyceném vodní párou při dané teplotě. Vyjadřuje se obvykle v %, tzn.
r=ρvρvs.100%,
Místo hustoty vodní páry lze v definici relativní vlhkosti použít tlak vodní páry a přibližně i měrnou vlhkost vzduchu nebo směšovací poměr.
angl: relative humidity; slov: relatívna vlhkosť vzduchu; něm: relative Feuchte f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: