Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlny Helmholtzovy
gravitační vlny typu střižných vln vznikající v oblastech velmi vysokých hodnot vertikálního střihu větru, teoreticky na rozhraní dvou vzduchových vrstev s rozdílným vektorem rychlosti větru. Ve své čisté podobě, tj. není-li záležitost komplikována i diskontinuitou v poli hustoty vzduchu na tomto rozhraní, mají vždy charakter instabilního vlnění, a v souvislosti s tím se v odb. literatuře používá pojem Helmholtzova instabilita. Vlivem této instability mohou Helmholtzovy vlny ztrácet charakter uspořádaného vlnění a projevují se pak i vytvářením vzduchových vrstev s velmi silnou turbulencí. Viz též vlny Kelvinovy–Helmholtzovy.
angl: Helmholtz waves; slov: Helmholtzove vlny; něm: Helmholtz-Wellen f/pl; rus: волны по Гельмгольцу  1993-a3
podpořila:
spolupracují: