Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vrstva atmosféry mezní planetární
1. mezní vrstva atmosféry v nejširším smyslu. Obsahuje tzv. vnitřní mezní vrstvy vznikající při obtékání jednotlivých překážek prouděním, při přechodu proudění nad odlišný typ povrchu apod.;
2. teor. model mezní vrstvy atmosféry, v němž se předpokládá turbulentní proudění, nezávislost všech veličin na čase a na horiz. souřadnicích.
angl: planetary boundary layer of atmosphere; slov: planetárna hraničná vrstva atmosféry; něm: planetarische Grenzschicht der Atmosphäre f; rus: планетарный пограничный слой атмосферы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: