Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Stokesův
vzorec pro výpočet rychlosti pádu sférických vodních kapek použitelný při malých poloměrech kapek. Má tvar:
v=29(ρw -ρ)gμ r229ρw gμr2,
kde v je pádová rychlost vodní kapky, r její poloměr, ρw hustota vody, ρ hustota vzduchu, µ dynamický koeficient vazkosti vzduchu a g tíhové zrychlení. Stokesův vzorec lze použít u kapek s poloměrem r ≤ 5.10–5 m. Viz též zákon Stokesův, pádová rychlost vodních kapek.
angl: Stokes formula; slov: Stokesov vzorec; něm: Stokes-Formel f; rus: формула Стокса  1993-a3
podpořila:
spolupracují: