Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vztah Mayerův
vztah mezi měrným teplem plynů za stálého tlaku a měrným teplem plynů za stálého objemu, uváděný ve tvaru:
cpcv=R,
kde cp je měrné teplo daného plynu za stálého tlaku, cv měrné teplo za stálého objemu a R měrná plynová konstanta. Mayerův vztah platí přesně pouze pro ideální plyn. Uvedený vztah, který objevil a formuloval něm. lékař a fyzik J. R. von Mayer v r. 1867, má časté uplatnění v termodynamice atmosféry.
angl: Mayer formula; slov: Mayerov vzťah; něm: Mayers-Formel f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: