Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vztah Z–I
vztah mezi radarovou odrazivostí a intenzitou srážek, užívaný při praktických radarových měřeních. Vztah má tvar:
Z=aIRb,
kde Z je radarová odrazivost (mm6.m3) a IR je intenzita srážek (mm.h–1). Tento tvar vztahu využívá předpoklad platnosti Marshallova–Palmerova rozdělení velikosti dešťových kapek; jeden z prvních a stále často užívaných vztahů Z–IR stanovili již v r. 1948 J. S. Marshall a Mc W. K. Palmer. Konstanty a, b mohou kolísat v poměrně širokých mezích (a od 50 do 2 000, b od 1 do 2,8). V Evropě jsou nejčastěji užívané hodnoty a = 200 a b = 1,6, které byly odvozeny pro dešťové srážky z vrstevnaté oblačnosti ve stř. zeměp. šířkách. Empirické vyjádření vztahu Z–IR nahrazuje exaktní vztah mezi koeficientem radarové odrazivosti a intenzitou srážek, který může být stanoven pouze na základě znalostí spektra velikostí srážkových částic a jejich pádové rychlosti.
slov: Z–I vzťah; něm: Z-I-Beziehung f.  1993-a2
podpořila:
spolupracují: