Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zákon Avogadrův
zákon, podle něhož stejné objemy všech ideálních plynů obsahují za téhož tlaku a téže teploty vždy stejný počet molekul. Avogadrův zákon lze formulovat také tak, že při daném tlaku a určité teplotě je molární objem všech ideálních plynů stejný. Molární objem V0 při teplotě T0 = 273 K a tlaku p0 = 1 013,25 hPa činí
V=22,414.10-3 m3mol.-1
Avogadrův zákon patří k základním zákonům ideálního plynu a má široké uplatnění v termodynamice atmosféry. Zákon formuloval italský fyzik A. Avogadro v r. 1811 na základě prací J. L. Gay-Lussaca z r. 1808.
angl: Avogadro law; slov: Avogadrov zákon; něm: Avogadrosches Gesetz n; rus: закон Авогадро  1993-a1
podpořila:
spolupracují: