Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zákon Stefanův–Boltzmannův
fyz. zákon, podle nějž je množství energie E elmag. záření vyzářené za jednotku času jednotkou plochy absolutně černého tělesa do poloprostoru úměrné čtvrté mocnině teploty povrchu tohoto tělesa, tj.
E=σT4,
kde T je teplota v K a σ je Stefanova–Boltzmannova konstanta. Stefanův–Boltzmannův zákon je důsledkem obecnějšího zákona Planckova. Byl experimentálně odvozen franc. fyzikem J. Stefanem v r. 1879 a teor. podložen termodyn. úvahami rakouského fyzika L. E. Boltzmanna v r. 1884. Viz též záření zemského povrchu.
angl: Stefan-Boltzmann law; slov: Stefanov a Boltzmannov zákon; něm: Stefan-Boltzmann-Gesetz n; rus: закон Стефана-Больцмана  1993-b1
podpořila:
spolupracují: