Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zdroj znečišťování ovzduší vyvýšený
zdroj, např. vysoký komín, dodávající do ovzduší znečišťující příměsi, jehož efektivní výška přesahuje tloušťku přízemních inverzí teploty vzduchu, typicky se vyskytujících v daném místě. Znečištění pocházející z tohoto typu zdrojů se rozptyluje nad inverzí a jeho přenos k zemskému povrchu je omezen silnou stabilitou v inverzní vrstvě. V bezprostředním okolí vyvýšených zdrojů jsou proto u země při výskytu přízemních inverzí teploty pozorovány malé koncentrace znečištění.
angl: high-emitting source of air pollution; slov: vyvýšený zdroj znečisťovania ovzdušia; něm: Höhenquelle der Luftverunreinigung f; rus: высотный источник загрязнения воздуха  1993-a1
podpořila:
spolupracují: