Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

změna meteorologického prvku individuální
změna hodnoty meteorologického prvku v „individuální“ vzduchové částici, pohybující se vzhledem ke zvolenému souřadnicovému systému. Mat. se vyjadřuje pomocí totální derivace, např. individuální změna teploty vzduchu T za jednotku času t jako dT / dt. Individuální časová změna veličiny A je dána Eulerovým vztahem
dAdt= At+vx Ax+vy Ay+vz Az,
v němž vx, vy, vz jsou složky rychlosti proudění v souřadnicovém systému tvořeném osami x, y, z. Viz též změna meteorologického prvku lokální.
angl: individual change of meteorological element; slov: individuálna zmena meteorologického prvku; něm: individuelle Änderung des meteorologischen Elementes f; rus: индивидуальное изменение метеорологического элемента  1993-a1
podpořila:
spolupracují: