Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

znečištění ovzduší globální
znečištění ovzduší přírodního i antropogenního původu, ovlivňující atmosférické procesy v planetárním měřítku. Příkladem může být znečištění spodní stratosféry částicemi vulkanického původu po velkých sopečných erupcích. Jiným příkladem globálního znečištění ovzduší je růst koncentrace CO2 v atmosféře, který je ve světovém měřítku prokazatelný od 19. století, čímž se snižuje propustnost atmosféry pro dlouhovlnné záření.
angl: global air pollution; slov: globálne znečistenie ovzdušia; něm: globale Luftverunreinigung f; rus: глобальное загрязнение воздуха  1993-a1
podpořila:
spolupracují: