Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zonalita klimatu
pásmovitost klimatu zákonitost uspořádání klimatických oblastí do klimatických pásem, podmíněná primárně rozložením bilance záření na Zemi. Rozeznáváme horizontální (šířkovou) a vertikální (výškovou) zonalitu klimatu; vertikální zonalita bývá označována též jako stupňovitost klimatu. Zonalita klimatu, která je hlavním rysem rozložení klimatických podmínek na Zemi, je příčinou výrazné zonality pedosféry, biosféry a do značné míry i činnosti člověka.
angl: climatic zonation; slov: zonalita klímy; něm: Zonalität des Klimas f; rus: зональность климата  1993-a3
podpořila:
spolupracují: