Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

číslo Rayleighovo
parametr Ra charakterizující podobnost z hlediska přenosu tepla prouděním (konvekcí). Lze ho určit ze vzorce
Ra=βgH3 ΔTkν,
kde β značí koeficient teplotní roztažnosti, g tíhové zrychlení, H tloušťku vrstvy tekutiny, resp. vzdálenost mezi stěnami vymezujícími proudění tekutiny, ΔT tomu příslušející rozdíl teplot, k koeficient teplotní vodivosti a ν koeficient kinematické vazkosti dané tekutiny. Viz též kritéria podobnostní.
angl: Rayleigh number; slov: Rayleighovo číslo; něm: Rayleigh-Zahl f, Rayleigh-Zahl f; fr: nombre de Rayleigh m; rus: число Релея  2014
podpořila:
spolupracují: