Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

číslo Richardsonovo pro tok
veličina označovaná zpravidla Rif, kterou získáme z Richardsonova čísla v gradientovém tvaru vynásobením poměrem koeficientu turbulentní difuze pro teplo a koeficientu turbulentní difuze pro hybnost. Rif je záporně vzatým poměrem mezi termickou a mech. produkcí kinetické energie příslušející turbulentním fluktuacím rychlosti proudění, kde termická, resp. mechanická produkce je vyjádřena pomocí vertikálního turbulentního toku tepla, resp. hybnosti.
slov: Richardsonovo číslo pre tok; fr: nombre global de Richardson m  2014
podpořila:
spolupracují: