Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

děj polytropní
vratný termodyn. děj v plynu, při němž zůstává konstantním měrné teplo a je splněna rovnice polytropy
p.αn=konst.,
kde p značí tlak, α měrný objem daného plynu a n blíže charakterizuje konkrétní probíhající děj. Speciálními případy polytropního děje jsou např. děj adiabatický (n = cp/cv, kde cp, resp. cv je měrné teplo plynu při stálém tlaku, resp. objemu), děj izotermický (n = 1), izobarický (n = 0) a izosterický (n → ∞).
angl: polytropic process; slov: polytropný dej; něm: polytroper Prozess m; fr: transformation polytropique f; rus: политропический процесс  1993-a1
podpořila:
spolupracují: