Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

den se sněhovou pokrývkou
charakteristický den, v němž byla v určitém termínu nejméně polovina povrchu půdy v blízkém okolí meteorologické stanice pokryta sněhovou pokrývkou, přičemž v některých zemích je stanovena prahová hodnota její výšky. V Česku se za den se sněhovou pokrývkou považuje den, v němž v klimatologickém termínu 7 h ležela na stanici souvislá sněhová pokrývka o výšce alespoň 1 cm. Za den se sněhovou pokrývkou se tedy nepovažuje den, v němž se sněhová pokrývka vyskytla, avšak nikoli v klimatologickém termínu 7 h, případně se vyskytl pouze sněhový poprašek.
angl: day with snow cover; slov: deň so snehovou pokrývkou; něm: Schneedeckentag m; fr: jour con capa de nieve m; rus: день со снежным покровом  1993-a3
podpořila:
spolupracují: