Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

doba polovičních srážek
syn. poločas srážkový – jeden z indexů kontinentality, který navrhl B. Hrudička (1933) k vyjádření ombrické kontinentality klimatu. Je to počet dní od počátku teplého pololetí (na sev. polokouli od 1. dubna), během kterých spadne polovina roč. srážkového úhrnu. Počítá se z prům. měs. úhrnů srážek, přičemž úhrn za měsíc, v němž je polovina překročena, se rozdělí do jednotlivých dní. V kontinentálním klimatu je doba polovičních srážek kratší oproti oblastem, kde dominuje oceánita klimatu. V členitém terénu se v době polovičních srážek odrážejí i návětrné a závětrné efekty.
angl: time of half-precipitation; slov: doba polovičných zrážok; fr: durée en mois pour atteindre la demie de la moyenne annuelle de précipitation calculée à partir d'avril f; rus: время половинных осадков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: