Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

dozimetr pasivní
difuzní zařízení k odběru vzorků plynů z atmosféry rychlostí danou fyzikálním procesem difuze plynu ve stagnantní vrstvě vzduchu nebo porézního materiálu nebo permeací přes membránu, aniž dochází k aktivnímu pohybu vzduchu zařízením. Molekuly plynu jsou transportovány molekulární difuzí, která je funkcí teploty a atmosférického tlaku. Průměrná koncentrace sledované látky vážená časem se vypočítá na základě Fickova prvního zákona difuze.
slov: pasívny dozimeter; něm: passives Dosimeter n; fr: dosimètre passif m; rus: пассивный, дифузный дозиметр  2014
podpořila:
spolupracují: