Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

efekt Lenardův
proces separace elektrického náboje nastávající při spontánním tříštění vodních kapek, které dorostou během svého pádu v atmosféře do kritické velikosti a stanou se hydrodynamicky nestabilní. Kapka se přitom rozpadá na několik větších zbytků a určitý počet maličkých kapiček. Lenardův efekt pak spočívá v tom, že větší zbytky rozpadlých kapek nesou kladný náboj, maličké kapičky náboj záporný, který kromě toho difunduje do okolí ve formě záporných iontů. Obdobný el. jev nazývaný rovněž Lenardův efekt vzniká i při tříštění vodních kapek dopadajících jako atm. srážky na zemský povrch, ve vodopádech, apod. Lenardův efekt poprvé popsal bratislavský rodák, něm. fyzik P. Lenard (1862–1947) v r. 1904.
angl: Lenard effect, waterfall effect; slov: Lenardov efekt; něm: Lenard-Effekt m, Wasserfalleffekt m; fr: effet Lenard m; rus: эффект Ленарда  1993-a3
podpořila:
spolupracují: