Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ekoklima
obecné označení pro klimatické podmínky, hodnocené z hlediska životních funkcí organizmů. Ekologický přístup však vyžaduje, aby organizmy byly studovány ve vztahu k celému souboru vnějších faktorů, který zahrnuje jak podmínky abiotické, k nimž patří podmínky klimatické, tak i podmínky biotické. Otázkami ekoklimatu se zabývá ekologická klimatologie.
Termín se skládá z řec. οἶκος [oikos] „dům, obydlí“ a slova klima.
angl: ecoclimate; slov: ekoklíma; něm: Ökoklima n; fr: écoclimat m; rus: экоклимат  1993-a2
podpořila:
spolupracují: