Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

emagram
druh aerologického diagramu se souřadnicovými osami T, –lnp, kde T je teplota vzduchu a p tlak vzduchu. Má vlastnosti energetického diagramu. Původní emagram, zavedený v r. 1884 H. Hertzem, měl pravoúhlé souřadnicové osy. Pozdější varianta s šikmými izotermami je nazývána zkosený diagram, v odb. slangu skew-T diagram. Viz též diagram Refsdalův.
Termín zavedl norský meteorolog A. Refsdal jako zkratku angl. energy per unit mass diagram „diagram energie na jednotku hmotnosti“, tedy energetický diagram.
angl: emagram; slov: emagram; něm: Emagramm n; fr: émagramme m; rus: эмаграмма  1993-a3
podpořila:
spolupracují: