Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

energie volná Gibbsova
slov: Gibbsova voľná energia; něm: Gibbssche freie Energie f, freie Enthalpie f; fr: énergie libre de Gibbs f, énergie de Gibbs f, enthalpie libre f  2017
podpořila:
spolupracují: