Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

faktor klimatický geografický
klimatický faktor podmíněný heterogenitou přírodního prostředí Země v různých měřítkách, která se odrážejí v kategorizaci klimatu. Pro utváření makroklimatu je určující zeměp. šířka, rozložení pevniny a oceánů, uspořádání všeobecné cirkulace atmosféry a systém oceánských proudů. V menším prostorovém měřítku se uplatňuje vliv nadm. výšky, tvarů zemského reliéfu a krajinného pokryvu. Mezi geografické klimatické faktory můžeme rovněž řadit složení atmosféry Země, na které epizodicky působí zemský vulkanizmus.
angl: geographical climatic factor; slov: geografický klimaitický faktor; něm: geographischer Klimafaktor m; fr: facteur géographique du climat (m); rus: географический климатический фактор  1993-b3
podpořila:
spolupracují: