Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fotometr
přístroj pro měření intenzity světla. V meteorologii je termín fotometr většinou vyhrazen pro přístroj měřící ve viditelné vlnové oblasti slunečního spektra (400 až 760 nm).
Termín se skládá z řec. φῶς [fós, gen. fótos] „světlo“ a μέτρον [metron] „míra, měřítko“.
angl: photometer; slov: fotometer; něm: Photometer n; fr: photomètre m; rus: фотометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: