Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

geligraf
dnes již nepoužívané zastaralé označení pro námrazoměr.
Termín se skládá z lat. gelu „mráz“ a z řec. komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“.
angl: ice deposit registrator; slov: geligraf; něm: Raufrostmesser m; fr: givromètre m; rus: самописец отложения льда  1993-a3
podpořila:
spolupracují: