Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Výklad hesel podle písmene z

X
z system
viz z-systém.
česky: systém z; slov: systém z; něm: z-System n, z-Koordinaten pl/f  1993-a1
z-system
v meteorologii označení pro pravoúhlé souřadnicové systémy, v nichž osa z směřuje kolmo k horiz. rovině a vert. souřadnice je vyjádřena v délkových jednotkách. Viz též p-systém, sigma-systém, theta-systém, soustava souřadnicová hybridní.
česky: z-systém; slov: z-systém; něm: z-System n; rus: система з  1993-a2
zenith
syn. nadhlavník – bod na průsečíku nebeské sféry s polopřímkou vedenou z místa pozorovatele kolmo vzhůru vůči horizontální rovině. V místě, kde Slunce prochází zenitem, je potenciální insolace maximální. Viz též deště rovnodennostní, tloušťka atmosféry optická, úhel zenitový, nadir.
česky: zenit; slov: zenit; něm: Zenit m; rus: зенит  2019
zenith
syn. zenit.
česky: nadhlavník; slov: nadhlavník; rus: зенит  2019
zenith angle
syn. vzdálenost zenitová – úhlová vzdálenost určitého bodu nebo objektu na nebeské sféře od zenitu, tedy velikost úhlu mezi polopřímkami směřujícími z místa pozorování k zenitu a k danému bodu, resp. ke středu daného objektu. Doplněk zenitového úhlu do 90° se nazývá výška nad obzorem.
česky: úhel zenitový; slov: zenitový uhol; něm: Zenitwinkel m; rus: зенитный угол  2019
zenith angle
česky: vzdálenost zenitová; něm: Zenitwinkel m; rus: зенитный угол  2019
zenithal rains
česky: deště zenitální; slov: zenitálne dažde; něm: Zenitalregen m; fr: pluies zénithales f; rus: зенитальные дожди  1993-a1
zenitová vzdialenosť
česky: vzdálenost zenitová; něm: Zenitwinkel m; rus: зенитный угол  2019
Zenker formula
česky: vzorec Zenkerův; slov: Zenkerov vzorec; něm: Zenker-Formel f; rus: формула Зенкера  1993-a1
zero equation models
pojem používaný v teoriích turbulence a v modelování mezní vrstvy atmosféry. Pro řešení problému uzávěru vyjádřením druhých korelací fluktuujících turbulentních částí složek okamžité rychlosti proudění není použita žádná rovnice, jejíž řešení by v tomto směru představovalo řídicí parametr, ale používá se pouze algebraický výraz neobsahující přímá vyjádření pomocí zmíněných turbulentních částí složek okamžité rychlosti turbulentního proudění. Typickým příkladem je řešení problému uzávěru prostřednictvím teorie směšovací délky. Viz též model algebraický.
česky: modely nularovnicové; slov: modely nula-rovnicové  2014
zodiacal light
syn. světlo zodiakální – slabé bílé nebo žlutavé světlo ve tvaru kužele na noční obloze rozložené podél ekliptiky a zdánlivě vycházející z místa na horizontu, za nímž se nachází zapadlé či vycházející Slunce. Zvířetníkové světlo lze pozorovat pouze při dostatečně temné obloze a průzračném vzduchu, tzn. v tropech a subtropech běžně po celý rok, v severních mírných zeměpisných šířkách na jaře na večerní obloze a na podzim na ranní obloze. Je způsobeno rozptýleným slunečním světlem na disku prachu kolem Slunce, soustředěném v rovině ekliptiky.
česky: světlo zvířetníkové; slov: zvieratníkové svetlo; něm: Zodiakallicht n; rus: зодиакальный свет  1993-a3
zodiatical counterglow
slabá světelná skvrna kruhového nebo oválného tvaru, která se objevuje za bezměsíčných jasných nocí v průzračném vzduchu na opačném místě oblohy než je Slunce. Jedná se pravděpodobně o Sluncem osvětlený kosmický prach vně zemské atmosféry, podobně jako u zvířetníkového světla.
česky: protisvit; slov: protisvit; něm: Gegenschein m; rus: противосияние  1993-a1
zonal circulation
1. souhrn složek pohybu vzduchu ve všeobecné cirkulaci atmosféry, které mají rovnoběžkový směr;
2. cirkulace, která v dané oblasti působí synopticky nebo klimaticky významný zonální přenos tepla a vlhkosti. Je určující pro velký oběh vody na Zemi;
3. model všeobecné cirkulace atmosféry s přenosem vzduchu pouze v rovnoběžkovém směru, se stejnou rychlostí ve všech bodech kterékoliv rovnoběžky. Viz též index zonální cirkulace.
česky: cirkulace zonální; slov: zonálna cirkulácia; něm: zonale Zirkulation f; fr: circulation zonale f; rus: зональная циркуляция  1993-a3
zonal circulation index
syn. index zonality – číselná charakteristika přenosu vzduchové hmoty ve směru podél rovnoběžek, vztažená buď k určité vymezené oblasti, nebo k celé polokouli. Jako index zonální cirkulace se v praxi používá řada veličin, z nichž jsou nejznámější:
1. index zonální cirkulace C. G. Rossbyho definovaný jako rozdíl hodnot atmosférického tlaku zprůměrovaných podél 35 a 55° zeměpisné šířky;
2. index zonální cirkulace podle E. N. Blinové definovaný jako hodnota aw–1, kde w značí úhlovou rychlost zemské rotace a a vertikálně zprůměrovanou úhlovou rychlost zonálního proudění na dané zeměpisné šířce;
3. velikost zonální složky geostrofického větru zprůměrovaná v uvažované hladině atmosféry pres daný zonální pás nebo jeho část;
4. meridionální složka horizontálního tlakového gradientu zprůměrovaná podél dané rovnoběžky nebo podél její části (index zonální cirkulace podle A. L. Kace).
česky: index zonální cirkulace; slov: index zonálnej cirkulácie; něm: Zonalindex m; rus: зональный индекс циркуляции  1993-a2
zonal component of circulation
průmět výsledného vektoru větru odpovídajícího všeobecné cirkulaci atmosféry v daném bodě, oblasti nebo hladině na místní rovnoběžku. K východu orientovaná zonální složka cirkulace se považuje za kladnou, opačná za zápornou. Viz též cirkulace zonální, proudění zonální, index zonální cirkulace, složka cirkulace meridionální.
česky: složka cirkulace zonální; slov: zonálna zložka cirkulácie; něm: zonale Zirkulationskomponente f; rus: зональная составляющая циркуляции  1993-a3
zonal flow
proudění vzduchu ve směru podél rovnoběžek, přičemž obvykle se jako zonální proudění označuje proudění ve směru západ – východ. Východní proudění podél rovnoběžek se většinou označuje jako východní nebo negativní zonální proudění, popř. jako proudění antizonální. Viz též cirkulace zonální, složka cirkulace zonální, proudění meridionální.
česky: proudění zonální; slov: zonálne prúdenie; něm: zonale Luftströmung f; rus: зональное течение  1993-a3
zonal trough
brázda nízkého tlaku vzduchu, jejíž osa je orientovaná ve směru rovnoběžek. Na sev. polokouli je na její již. straně převážně západní a na sev. straně vých. proudění. Viz též brázda nízkého tlaku vzduchu meridionální, proudění zonální.
česky: brázda nízkého tlaku vzduchu zonální; slov: zonálna brázda nízkeho tlaku vzduchu; něm: zonaler Trog m; fr: thalweg équatorial m, thalweg d'alizé m, creux tropical m, creux des latitudes moyennes m, talweg des latitudes moyennes m, thalweg des latitudes moyennes m, thalweg des zones d'alizés m; rus: зональная ложбина  1993-a3
zonality of climate
česky: pásmovitost klimatu; slov: pásmovitosť podnebia; něm: Zonalität des Klimas f; rus: зональность климата  1993-a3
zonda
regionální název horského větru v Argentině. Zpravidla se tak označuje suchý vítr typu fénu, proudící dolů v závětří And ve stř. Argentině v zimě. Dosahuje rychlostí až 120 km.h–1.
česky: zonda; slov: zonda; něm: Zonda m; rus: зонда  1993-a1
zone of anomalous audibility
oblast slyšitelnosti intenzivního zvuku, např. exploze, ve velké vzdálenosti od zdroje zvuku, zpravidla za pásmem ticha. Výskyt tohoto jevu je spojen s lomem zvuku a změnou směru šíření zvukové vlny, obvykle na výškových inverzích teploty vzduchu. Viz též šíření zvuku v atmosféře.
česky: pásmo anomální slyšitelnosti; slov: pásmo anomálnej počuteľnosti; něm: Zone der anomalen Hörbarkeit f; rus: зона аномальной слышимости  1993-a1
zone of audibility
oblast, v níž je slyšitelný zvuk od vzdáleného zdroje. Viz též šíření zvuku v atmosféře.
česky: pásmo slyšitelnosti; slov: pásmo počuteľnosti; něm: Hörbarkeitszone f; rus: зона слышимости  1993-a1
zone of silence
oblast, v níž není zvuk ze vzdáleného zdroje slyšitelný v důsledku útlumu zvukových vln. Mohou však nastat případy, kdy v důsledku anomálního šíření zvuku v atmosféře  je daný zvuk slyšitelný v oblasti ještě vzdálenější. Viz též stín akustický.
česky: pásmo ticha; slov: pásmo ticha; něm: Zone des Schweigens f, tote Zone f; rus: зона молчания  1993-a3
zooclimatology
syn. bioklimatologie zvířat, zooklimatologie – část bioklimatologie zabývající se vztahy mezi klimatem a živočichy, zvláště hospodářskými zvířaty.
česky: zoobioklimatologie; slov: zoobioklimatológia; rus: зооклиматология  1993-a2
zoophenology
část fenologie zabývající se studiem časového průběhu významných periodicky se opakujících životních projevů živočichů neboli živočišných fenologických fází v závislosti na počasí a klimatu. K těmto fázím neboli zoofenofázím patří především první výskyt škůdců (a nástup následných generací), kulminace výskytu škůdců, přílet ptactva, první zpěv, počátek kladení vajec, houfování ptactva a odlet ptactva.
česky: zoofenologie; slov: zoofenológia; rus: зоофенология  1993-a3
zoophenophase
česky: zoofenofáze; slov: zoofenofáza; rus: зоофенофаза  1993-a1
podpořila:
spolupracují: